اولین کارگروه امور گمرکی و بازرگانی مناطق آزاد کشور برگزار شد

اولین کارگروه امور گمرکی و بازرگانی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی با حضور مدیران حوزه در مناطق و با شرکت نمایندگانی از بخش خصوصی هر منطقه در محل دبیرخانه شورایعالی برگزار شد. 

به گزارش فرینا، در این نشست بررسی شرایط ثبت سفارش و ثبت آماری و موانع و مشکلات موجود، یکسان سازی رویه های گمرکی در مناطق آزاد، تبادل نظر پیرامون سامانه انبار و صدور قبض انبار، بررسی موانع موجود در رویه های رفع تعهد ارزی مورد تبادل نظر قرار گرفت.

در بخشی از این جلسه و با حضور نمایندگانی از مرکز اصناف و بازاریان کشور نحوه دسترسی و بهره برداری اختصاصی مناطق در سامانه ایرانیان اصناف به مدیران مناطق آموزش داده شد و در پایان نشست نیز مشکلات فعالین اقتصادی حاضر شنیده شد.

مقرر است این جلسات با هدف رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر فعالیت مناطق به صورت متناوب و دوره ای در مناطق و دبیرخانه شورایعالی برگزار شود.

آمنه شهیدی امتیاز به خبر :

آخرین اخبار آرشیو