بازدید حجت الله عبدالملکی مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی از منطقه آزاد اروند | عکاس: علیرضا هنرجویان

تاریخ : سه شنبه 8 اسفند 1402        عکاس : مناطق آزادنظرات بینندگان