بازدید دکتر عبدالملکی از منطقه ویژه اقتصادی کاوه

تاریخ : چهارشنبه 15 آذر 1402        عکاس : مناطق آزادنظرات بینندگان