آیین امضاء قرارداد سرمایه گذاری و احداث مرکز داده هزار رکی شرکت آسیا تک در منطقه آزاد ماکو

تاریخ : دوشنبه 21 شهريور 1401        عکاس : مناطق آزادنظرات بینندگان